T-2020-12-01-H1FPKFH1uKH2EuMMSXy3hgxAQ Dataset 1.2