T-2021-11-14-7271FOHkR03USflnYSevEvDA Publication 1.0